Pnětluky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o pohybu psů na veřejném prostranství

Obec  Pnětluky

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 , kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pnětluky           

 

 

 

     Zastupitelstvo obce Pnětluky se na svém zasedání dne 31.10.2005 usneslo vydat  na základě § 84 odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ vyhláška“):

 

Článek l

Základní ustanovení

 Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pnětluky. Za veřejné prostranství pro účely této vyhlášky se pokládá náves, ulice, veřejná zeleň, parky, hřiště, areály koupaliště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, které se nachází v zastavěné části obce graficky vyznačeném na příloze k této vyhlášce. 

 

 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

  Zakazuje vstup se psy na sportovní hřiště v Pnětlukách  p.p.č.271/5, areál vodní nádrže(koupaliště) v Pnětlukách p.p.č. 693/1, 693/2,706/2,706/1, park u pomníku padlých v Pnětlukách p.p.č. 752/22, v Konětopech do areálu  vodní nádrže p.p.č. 57/2,57/1,56/1.  Na ostatních místech na veřejném prostranství v zastavěné části obce musí být pes veden na vodítku.

 

 

Článek 3

 

   Při pohybu psů na veřejném prostranství podle čl. l  této vyhlášky  musí být psi opatřeni evidenční známkou , která je vydána držitelům Obecním úřadem v Pnětlukách, po zaplacení místního poplatku ze psů podle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

 

 

Článek  4

Sankce za porušení povinnosti uložených vyhláškou

 

 

 

    Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,1/ nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů , nebo o trestný  čin

Článek 4

Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem18.11.2005

 

 

 

Drexlerová Hana                                                                                Svoboda Václav

      starostka                                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                         Sejmuto dne:

            2.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 27. 11. 2022 Zodpovídá: starosta